அவசரத் தொடர்பு இல : 0117 270 270

புதிய செய்திகள்

இலங்கை தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபை

முகவரி:
354/2, "நிப்புனத்த பியச",
எல்விட்டிகல மாவத்தை,
நாரஹேன்பிட்டி, கொழும்பு 05,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 352 100
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

30
ஜன2018

Vocational Training for Disabled Soldiers

A group of more than 170 differently-able Army War Heroes after successfully completing vocational training to qualify for the National Vocational Qualification (NVQ) standards received their certificates during a ceremony...