ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

p.m.wijesinghe

ඩබ්.ඒ. රණවීර මහතා
අධ්‍යක්‍ෂ (මානව සම්පත් හා පරිපාලන)

s.g.senarathne-

ආචාර්ය එස්.ජී. සේනාරත්න මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන)

h.u.kariyawasam

එච්.යූ. කාරියවසම් මහතා
වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)

u.k.nanda-

යූ.කේ. නන්ද මහතා
වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ (පරීක්ෂණ හා ඇගයීම්)

s.m.edirisinghe-

එස්.එම්. එදිරිසිංහ මහත්මිය
වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු)

p.m.wijesinghe-

පී.එම්. විජේසිංහ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක (වැඩ ආවරණ)

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
ජන2018

අබාධිත රණවිරුවන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) තම පුළුල් සේවාව තුල ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිට අබාධයන්ට ලක්වු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලා ආරම්භ කරන ලදී. එමගින් තම විශ්‍රාම දිවිය වඩා අර්ථවත්ව...

දිවයින පුරා පිහිටි පුහුණු මධ්‍යස්ථාන