அவசரத் தொடர்பு இல : 0117 270 270

புதிய செய்திகள்
p.m.wijesinghe

திரு. டபிள்யூ.ஏ. ரணவீர
பணிப்பாளர் (மனித வளம் மற்றும் நிர்வாகம்)

s.g.senarathne-

டாக்டர் திருமதி. எஸ்.ஜி. செனாரத்ன
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு)

h.u.kariyawasam

திரு. எச்.யு. காரியவசம்
பதில் பணிப்பாளர் (நிதி)

u.k.nanda-

திரு. யு.கே. நந்தா
பதில் பணிப்பாளர் (சோதனை மற்றும் மதிப்பீடு)

s.m.edirisinghe-

திருமதி. எஸ்.எம். எதிரிசிங்க
பதில் பணிப்பாளர் (பயிற்சி)

p.m.wijesinghe-

திரு. பி.எம். விஜேசிங்க
தலைமை உள்ளக கணக்காய்வாளர் (Covering)

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

30
ஜன2018

Vocational Training for Disabled Soldiers

A group of more than 170 differently-able Army War Heroes after successfully completing vocational training to qualify for the National Vocational Qualification (NVQ) standards received their certificates during a ceremony...