ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

අපගේ දැක්ම

ගෝලීය රැකියා වෙළඳපොළ අවශ්‍යතා සපුරාලන ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාශීලි හා නිර්මාණශීලී වෘත්තීය පුහුණුව සපයන ප්‍රමුඛ ආයතනය වීම.

අපගේ මෙහෙවර

වෘත්තීය පුහුණු හා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නවීන ක්‍රමවේදයන් මගින් පුද්ගලයන් තුල නිපුණතාවයන් සංවර්ධනය කරමින් ගෝලීය පුහුණු ශ්‍රම ඉල්ලුම සපුරාලීම පිණිස පහසුකම් ඉහළම ප්‍රමිතියක තබාගනිමින් ජාත්‍යන්තර රැකියා ප්‍රවණතාවයන් ඉලක්ක කරගනිමින් අපි මෙම මෙහෙවර සාක්ෂාත් කර ගන්නෙමු.

අපේ අරමුණු

 • වෙනස්වීමට ඇති සුඛනම්‍යතාවය.
 • හැකියා අවශ්‍යතාවයන්ට අනුගත වීම.
 • ප්‍රමුඛත්වය අත්කර ගැනීමට උත්සුක වීම.
 • සෑම මට්ටමක් සඳහාම වගකීම.
 • ඉහළ තත්වය සහ අවංකකම සඳහා කැපවීම.
 • කණ්ඩායම් හැගීම.
 • අවංක වීම, නියමිත වේලාවට වැඩ කිරිම සහ මානුෂීක අවශ්‍යතාවයන් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ බේදය පිළිබඳව සංවේදී වීම.
 • වෙනස්වන පරිසරයක් තුල පුහුණුවන්නන් සෑහීමට පත්වන බවට කැපවීම.

කර්තව්‍යයන්

 • වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් සැකසීම සහ අනිකුත් ආයතන සමග මනා සම්බන්ධතාවයෙන් යුතුව ආධුනිකයන් හට වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම.
 • TVEC ආයතනය සමග සම්බන්ධවී වෘත්තීය පරික්ෂණ, අවසන් ඇගයීම් පැවැත්වීම සහ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) සහතික නිකුත් කිරිම.
 • වෘත්තීය පුහුණුව සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳව පර්යේෂණ පැවැත්වීම.
 • රැකියා මාර්ගෝපදේශන සහ උපදේශන වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් කාර්යක්ෂමව සහ ඵලදායි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා උපදේශකවරුන් පුහුණු කිරිමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • වෘත්තීය පුහුණුව ලබාගත් තරුණ තරුණියන්ට, වැඩි දුර පුහුණුව ලබාදීම, රැකියාගත කිරිම සහ ස්වයං රැකියාවක් ආරම්භ කිරිම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම.

අපගේ පරමාර්ථ

 • තරුණ තරුණියන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් සකස් කර ඔවුන්ට අදාල අනිකුත් ආයතන සමග මනා සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා දැනුම සහ නිපුනතාවය ලබාදීම.
 • වෘත්තීය පුහුණු කිරිමේ මධ්‍යස්ථාන ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පිහිටුවීම තුලින් තරුණ තරුණියන් ඒ දෙසට යොමුවීමට වැඩි අවස්ථාවක් ලබාදීම.
 • වෘත්තීය පුහුණුව ඵලදායි ලෙස සහ කාර්යක්ෂමව ලබාදීම සඳහා පුහුණු කරවන්නන් පුහුණු කිරිමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • නිපුනතාවය හා ක්ෂේත්‍ර දැනුම පාදක කරගනු ලැබු අවසාන ඇගයීම් සිදුකර ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) සහ අනිකුත් නිපුනතා සහතික නිකුත් කිරිම.
 • පාසල් හැරයන්නන් හට සහ අනිකුත් තරුණ තරුණියන් හට රැකියා මාර්ගෝපදේශ සහ අධීක්ෂණය ලබාදීම.

14ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය වර්ෂ 1995 අගෝස්තු මස 16 වන දින,  1995 අංක 12 දරණ ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු  පනතේ විධිවිධාන යටතේ පිහිටුවන ලදී. මෙය හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් වු අතර එය ඔහු කම්කරු හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සිටි කාලයේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලද්දකි. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණූ අධිකාරිය පිහිටුවන ලද්දේ දිවයිනේ තරුණ තරුණියන් හට මනා වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දී අදාළ ක්ෂේත්‍රවල රැකියා සඳහා යොමු කිරිමේ අරමුණ ඇතිවය. මෙම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව තුල බොහෝ පෙදෙස්වල කාර්මික අධ්‍යාපනය සහ වෘත්තීය පුහුණුව පිළිබඳ වැඩසටහන් පවත්වන කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙහි පුහුණු කිරිමේ ප්‍රධාන හස්තය විය. පසුව මෙය ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ලෙස නම් කරන ලද අතර එමගින් ග්‍රාමීය තරුණ තරුණියන්ට සහ රටේ පීඩිත ජනතාවට පහසුවෙන් වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ගත හැකි ප්‍රධාන ආයතනයක් බවට පත් විය.

වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය පිහිටුවීමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වුයේ රටේ මුළු මහත් ජනතාවගෙන් 72% ක් වු ග්‍රාමීය ජනතාව වෙත සමීපවී ඔවුන් මෙරට සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් රැකියා ලබා ගැනීමට දක්ෂතාවයක් ඇති පිරිසක් බවට පත් කිරීමයි. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ මෙහෙවර වන්නේ ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ගේ වෘත්තීය පුහුණු අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරිම සඳහා දිවයින පුරා පිහිටුවා ඇති වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන තුලින් විශිෂ්ට වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබාදීමය. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් වන අතර එය සභාපතිතුමාගේ සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ පාලනය යටතේ පවතී.88

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ පවතින විවිධ නියෝජනය කිරිම් තුලින් ඵලදායී දැනුම් සම්භාරයක් සහ ඔවුනොවුන්ගේ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි අත්දැකීම් මගින් ආයතනයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා දේ. මණ්ඩලයෙහි සභාපතිතුමා පනතේ බලතල ප්‍රකාර අධිකාරියෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි වන අතර නිපුනතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යංශයෙහි විෂය පථය යටතේ පිහිටුවන ලද ඉතාමත් වැදගත් ආයතන දෙකක් වන තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන ‍‍‍‍කොමිෂන් සභාව (TVEC) සහ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය (UNIVOTECH) යන ආයතනයන්හි කොමිෂන් සාමාජිකයෙකු ලෙසද කටයුතු කරයි. අද වන විට ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ග්‍රාමීය වෘත්තීය පුහුණු කිරිමේ මධ්‍යස්ථාන 216 ක්, දිස්ත්‍රික්ක වෘත්තීය පුහුණු කිරිමේ මධ්‍යස්ථාන 22 ක් සහ ජාතික වෘත්තීය පුහුණු කිරිමේ මධ්‍යස්ථාන 07 කින් සමන්විත පුළුල් පුහුණු කිරිමේ ජාලයක් සහිත වෘත්තීය පුහුණු කිරිමේ ආයතනය ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙයි. මෙම අධිකාරියට 1995 වර්ෂයේදී පැවතියේ වෘත්තීය පුහුණු කිරිමේ මධ්‍යස්ථාන 31 ක් පමණි. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය විසින් රැකියා ක්ෂේත්‍ර 18 ක පාඨමාලා 81 ක පමණ වාර්ෂිකව තරුණ තරුණියන් 35,000 කට පුහුණු කිරිම සිදු කරනු ලබයි. පුහුණුව සම්පුර්ණ කිරිමෙන් අනතුරුව තරුණ තරුණියන් දේශිය සහ විදේශිය රැකියා සඳහා යොමුකරවන අතර ව්‍යවසාය පුහුණුව සමග ස්වයං රැකියාවක් ආරම්භ කිරිමට අපේක්ෂා කරන අයවලූන් සඳහා විශේෂ ණය පහසුකම් ක්‍රමයක් වන “ SEPI” නැමැති මුල්‍ය ආධාර ණය යෝජනා ක්‍රමයද ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

22232433

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
ජන2018

අබාධිත රණවිරුවන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) තම පුළුල් සේවාව තුල ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිට අබාධයන්ට ලක්වු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලා ආරම්භ කරන ලදී. එමගින් තම විශ්‍රාම දිවිය වඩා අර්ථවත්ව...

දිවයින පුරා පිහිටි පුහුණු මධ්‍යස්ථාන