ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

මා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) ලබාගන්නේ කෙසේද?

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම ලබාගැනීම සදහා ක්‍රම දෙකක් ඇත.

  • කිසියම් අපේක්ෂකයෙකුට නිපුනතා ප්‍රමිතීන්හි සුදුසුකම් පිළිබදව ඔහුගේ / ඇයගේ හැකියාවන් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි සහිතව සනාථ කිරිමේ හැකියාවක් තිබේනම් එවිට එම අපේක්ෂකයා (පුර්ව ඉගෙනීම හදුනා ගැනීම)  RPL තුලින් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්  (NVQ) සහතිකය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.
  • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) සහතිකය ලබාගැනීමේ අනිත් ක්‍රමය වන්නේ සුදුසුකම්වලට අදාල හැකියාව පදනම් කරගත් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවක්  (CBT) අනුගමනය කිරිමය. අපේක්ෂකයෙකුට සුදුසුකමට අදාල ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) පදනම් කරගත් පුහුණූවක්  (CBT) සහ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) සහතික ලබාදීමට ප්‍රතීතනය වී ඇති රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික ආයතනවල ක්‍රියාත්මක වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන්වලට සම්බන්ධ වීමෙන් අදාළ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) ලබා ගත හැක.

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) පිළිබඳව ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරක් www.tvec.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
ජන2018

අබාධිත රණවිරුවන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) තම පුළුල් සේවාව තුල ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිට අබාධයන්ට ලක්වු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලා ආරම්භ කරන ලදී. එමගින් තම විශ්‍රාම දිවිය වඩා අර්ථවත්ව...

දිවයින පුරා පිහිටි පුහුණු මධ්‍යස්ථාන