அவசரத் தொடர்பு இல : 0117 270 270

புதிய செய்திகள்
Course Details

தேசிய தொழிற்பயிற்சி தகைமை (NVQ) என்றால் என்ன?

Under the higher education system of Sri Lanka, bachelor degrees in Arts, Science,
Commerce and all other areas are offered under the purview of UGC (University Grants Commission) to
maintain the uniformity and the recognition irrespective of the university or the offering body.

மேலும் பார்க்க

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

30
ஜன2018

Vocational Training for Disabled Soldiers

A group of more than 170 differently-able Army War Heroes after successfully completing vocational training to qualify for the National...

கெளரவ. அமைச்சர் சந்திமா வீரக்கச்சி

திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அமைச்சர்

கெளரவ. கருணாரத்ன பரணவி

திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற் பயிற்சி

இங்கி. (டாக்டர்).
லியோனல் பின்டோ

தவிசாளர், இலங்கை தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபை

திரு. திலக் காரியவசம்

உப தவிசாளர், இலங்கை தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபை

திருமதி. சூலங்கனி பெரேரா

பணிப்பாளர் நாயகம், இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபை